Privacy Statement

THPM BV verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

- basisinformatie  zoals  uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
- contactgegevens  zoals  postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
- aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs,  geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
- financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
- technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
- persoonsgegevens die u ons geeft als u bij  ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
- alle  overige  persoonsgegevens die  wij  van of  over u krijgen  of  die  wij  zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op  onze website invult, bij  ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij  uw persoonsgegevens  ook  op  andere manieren  verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van een opdracht die wij  uitvoeren, via (openbare) registers  (zoals  het Handelsregister  van de Kamer  van Koophandel, Kadaster, Basisadministratie) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle  relaties  die  wij  aangaan zijn  persoonsgegevens nodig  om uiteindelijk  de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen en/of (beroeps)regels.

Wij verwerken persoonsgegevens om  te voldoen  aan wettelijke  verplichtingen  en beroepsregels, zoals    identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Om  onze klantenkring  te onderhouden en uit te breiden kunnen wij  u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Om de inhoud en het gebruik van  onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op  onze website.

Om uw sollicitatie of uw inschrijving  voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om  uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij  tot uiterlijk  vier  maanden na afloop van de sollicitatieprocedure.  Als  wij  in de toekomst opnieuw  contact  met  u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal drie jaar zijn.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als  daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

- Voor de uitvoering van een overeenkomst;
- Vanwege een wettelijke verplichting;
- Met uw toestemming;
- Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

Om  onze diensten te kunnen verlenen;

Om  aan wettelijke  verplichtingen  te kunnen voldoen,  bijvoorbeeld  een registratie in het Kadaster of een melding bij  een toezichthouder;

Externe  leveranciers  die  wij  inschakelen  voor verwerkingen  zoals  beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze  ICT-leveranciers, loonadministratie of accountants;

Derden  aan  wie wij  uw persoonsgegevens  verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.  Als  een derde uw persoonsgegevens verwerkt als  verwerker namens ons bedrijf, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Als een  van onze externe  leveranciers   persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische  Ruimte, dan zal  onze schriftelijke  overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.

Om de inhoud  en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers.  Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke  bewaarplicht of  een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij  hebben passende technische  en organisatorische  maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij  van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten  wijzigen  of  zelfs  verwijderen  indien  de gegevens niet (langer)  juist  zijn, of indien de verwerking niet (langer)  gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het  recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is  mogelijk  dat wij  niet  aan uw verzoek kunnen voldoen.  Bijvoorbeeld  omdat de verwerking van bepaalde  persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en  vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen  we dit  uiteraard  gemotiveerd  aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen

Als  u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2018.

Kantoor

Waterstraat 3
6573 AA, Beek-Ubbergen

024-322 45 64

Sloopadviseurs