Het Groene Sloopbestek©

Het Groene Sloopbestek© is een contractdocument dat een verbinding maakt tussen: de spelregels voor aanbesteding, administratieve voorwaarden, de omgevingsfactoren, de gebouweigenschappen en het ambitieniveau van de opdrachtgever voor wat betreft duurzaamheid en circulariteit, vertaald in praktische uitvoeringseisen voor de uitvoerende partijen. Naast alle actuele wet- en regelgeving is hierin ook onze jarenlange praktijkervaring verwerkt.

Samen vormt dit de sleutel om op verantwoorde en duurzame manier het gebouwen te slopen en risico’s te verkleinen.

Het Groene Sloopbestek© onderscheidt 3 fasen namelijk: inventarisatie, realisatie en nazorg. In 10 overzichtelijke stappen. Met name de fase van de voorbereiding in Het Groene Sloopbestek© bepaalt het verschil met het proces van een regulier sloopproces. Een grondige voorbereiding!

Druk op één van de stappen en u krijgt een toelichting.

1

De gebouwanalyse bestaat voor een groot deel uit het verzamelen van gegevens. Te denken valt aan informatie van de omgeving, een asbestinventarisatie, bodemonderzoek, flora & fauna en natuurlijk het verzamelen van de gegevens van het te slopen object zelf: De Materiaalinventarisatie.

2

Na de afronding van fase 1 is het mogelijk om het Groene Sloopbestek © te maken. Naast actuele wet- en regelgeving is hierin ook onze jarenlange praktijkervaring verwerkt.

3

Begin 2013 is de regelgeving voor het aanvraag van een sloopvergunning veranderd. In het merendeel van de gevallen kan nu worden volstaan met een sloopmelding.

4

Voor opdrachtgevers is het contracteren van een sloopaannemer met behulp van Het Groene Sloopbestek © het instrument om de ambities op het gebied van duurzaam slopen te vertalen naar concreet uit te voeren projecten. Hierbij worden de aanbestedingsregels strikt gevolgd.

5

Bij een goed sloopproces hoort ook een tevreden en goed geïnformeerde omgeving. Slopen gaat vaak gepaard met extra verkeerbewegingen, geluid, stof en trilling.

6

Hier wordt de start gemaakt met het demonteren c.q. strippen van het gebouw. In deze stap wordt het belang van Het Groene Sloopbestek© zichtbaar.

7

De hoofdsloop wordt door de sloopaannemer uitgevoerd. De meeste sloopbedrijven weten echt wel hoe ze moeten slopen. Het is een vak met serieuze vakmensen en specialisten op het gebied van sloopwerk.

8

Tijdens de uitvoering van de sloop worden door ons regelmatig controles uitgevoerd. De controle op de locatie richt zich op de wijze waarop de materialen worden hergebruikt, gedemonteerd en getransporteerd.

9

De oplevering is voor u als opdrachtgever een erg belangrijke fase. U bent als opdrachtgever wettelijk verantwoordelijk voor de gehele afvalstroom die vrijkomt bij de sloop van het gebouw.

10

Na de uitvoering van het project wordt het project geëvalueerd met alle betrokkenen. Hieruit leren we van de ervaringen en proberen het proces te blijven verbeteren.

INVENTARISATIEFASE

Stap 1 – Gebouwanalyse

De gebouwanalyse bestaat voor een groot deel uit het verzamelen van gegevens. Te denken valt aan informatie van de omgeving, een asbestinventarisatie, bodemonderzoek, flora & fauna en natuurlijk het verzamelen van de gegevens van het te slopen object zelf: De Materiaalinventarisatie.
Het gaat bij de materiaalinventarisatie om:

 • de soort, kwaliteit en de mogelijkheid van demontage van de bouwmaterialen;
 • gebruikte materialen, oppervlakte, inhoud en gewicht (bouwstoffeninventarisatie);
 • een risico-inventarisatie op het gebied van sloopveiligheid en slooptechniek.

Hier begint het ‘groene’ sloopbestek. In het verlengde van het duurzaam bouwen en circulair materiaal gebruik hebben wij een sloopbestek ontwikkeld, dat de gedachte van duurzaam, circulair, milieuvriendelijk en hergebruik ondersteunt.

Wat is duurzaam slopen?

Duurzaam slopen is een proces waarbij partijen op zoek gaan naar mogelijkheden om de milieubelasting van het slopen te reduceren. Het is een optimalisatieproces gericht op ‘nog duurzamer’ slopen conform de ‘Ladder van Lansink’:

 • Preventie: het voorkomen dat afval ontstaat.
 • Producthergebruik: het demonteren en hergebruiken van bouw- en installatiecomponenten.
 • Materiaalrecycling: Het hergebruiken van zo veel mogelijk materiaalstromen in productieprocessen ten behoeve van nieuwe producten.
 • Verbranding met energieterugwinning.
 • Verbranding.
 • Storten.

Stap 2 – Het Groene Sloopbestek ©

Na de afronding van fase 1 is het mogelijk om het Groene Sloopbestek © te maken. Naast actuele wet- en regelgeving is hierin ook onze jarenlange praktijkervaring verwerkt. Samen vormt dit de sleutel om op verantwoorde en duurzame manier het gebouw te slopen en risico’s te verkleinen.
Voor een goede uitvoering van de sloop is het zeer wenselijk om met gecertificeerde sloopbedrijven te werken. Er zijn tal van certificaten waar een sloopbedrijf zich voor kan laten certificeren. Zoals:

 • VCA (veiligheid)
 • ISO 9000 (kwaliteitsmanagementsysteem)
 • BRL SVMS-007 (beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen)
 • Procescertificaat asbestverwijdering 07-CO70199a conform de arbeidsomstandigheden wet.

Deze certificaten zijn één van de voorwaarde die kunnen worden opgenomen in Het Groene Sloopbestek ©. Op basis van Het Groene Sloopbestek © en de inventarisaties is het mogelijk om een eerste kostenraming op te stellen. Hierdoor heeft u na afronding van stap 2 een duidelijk beeld van wat de mogelijkheden zijn wat betreft het Groene Slopen en de kosten of opbrengsten hiervan.

Stap 3 – Sloopmelding

Begin 2013 is de regelgeving voor het aanvraag van een sloopvergunning veranderd. In het merendeel van de gevallen kan nu worden volstaan met een sloopmelding.

Bij veel gemeente wordt bij een sloopmelding om een sloopveiligheidsplan gevraagd. Dit is voor gemeente een belangrijk document wat gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van het project en de belasting voor de omgeving. Het geeft de gemeente als handhaver inzicht op welke veilige manier het gebouw gesloopt gaat worden. Het sloopveiligheidsplan beantwoord vele vragen.

Een sloopveiligheidsplan is een risico inventarisatie en analyse op het gebied van veiligheid voor het slopen van gebouwen. De overheid heeft richtlijnen opgesteld waaraan een sloopveiligheidsplan minimaal moet voldoen.

Sloopadviseurs.nl heeft een standaard ontwikkeld welke hieraan voldoet, met als extra onze vele jaren praktijkervaring en deskundigheid. Door een duidelijke praktijkgerichte omschrijving is een document ontstaan welke breed inzetbaar is. In het document zijn opgenomen de veiligheidsrisico’s voor zowel medewerker als omgeving door middel van veiligheidsrisico inventarisatie. De afspraken voor de uitvoering van het werk maar ook welke procedures er zijn bij eventuele calamiteiten.

Indien een gebouw een monumentenstatus heeft dan moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Stap 4 – Contracteren sloopaannemer

Voor opdrachtgevers is het contracteren van een sloopaannemer met behulp van Het Groene Sloopbestek © het instrument om de ambities op het gebied van duurzaam slopen te vertalen naar concreet uit te voeren projecten. Hierbij worden de aanbestedingsregels strikt gevolgd.

Voor het aanbesteden van sloopwerkzaamheden zijn meerdere mogelijkheden. Hierbij gelden uiteraard de wettelijke kaders. Daarnaast spelen hierbij ook de wensen van u als klant een belangrijke rol. Deze uitgangspunten vormen voor ons een belangrijk startpunt om u te adviseren en te begeleiden bij het contrateren van één of meerdere sloopaannemers.

De gekozen aanbestedingsvorm en Het Groene Sloopbestek © met de onderliggende milieukundige onderzoeken vormt de basis voor het uitnodigen van aannemers om een prijsaanbieding te doen.

Het Groene Sloopbestek voldoet aan de sloopcode. Het gaat hier om de “Code Verantwoord opdrachtgever en opdrachtnemer bij de aanbesteding en implementatie van sloopprojecten”. Ook wel de Sloopcode genoemd. Deze Code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Het is feitelijk een ‘omgangsregeling’ voor partijen in de sloopbranche.

De sloopcode is een initiatief van VERAS (de branchevereniging van sloopbedrijven), Sloopadviseurs.nl en een aantal andere vertegenwoordigers uit de sloopbranche.

De thema’s in de Sloopcode zijn:

 1. Open en zorgvuldig aanbestedingsproces;
 2. Voldoende project gerelateerde informatie;
 3. Transparantie en prijsvorming;
 4. Adequate uitvoering en wederzijds respect.

Stap 5 – Omgevingsmanagement

Bij een goed sloopproces hoort ook een tevreden en goed geïnformeerde omgeving. Slopen gaat vaak gepaard met extra verkeerbewegingen, geluid, stof en trilling. Dit is niet altijd te voorkomen maar wel te beperken. Hiervoor is kennis uit de omgeving essentieel. Er moet een inventarisatie gemaakt worden van het gebruik van de omgeving door derden. Hierdoor kan ruimte gebruik en de inzet van tijd en techniek de overlast beperken.

Sloopadviseurs.nl organiseert graag voor u een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden of bedrijven, zodat er meer begrip en kennis ontstaat tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

REALISATIEFASE

Stap 6 – Demontage

Hier wordt de start gemaakt met het demonteren c.q. strippen van het gebouw. In deze stap wordt het belang van Het Groene Sloopbestek© zichtbaar. Als eerste worden de direct herbruikbare materialen gedemonteerd. Deze worden opgeslagen voor hergebruik of getransporteerd naar een nieuwe gebruiker of een erkende verwerkingsbedrijf.

Vervolgens worden de niet-direct herbruikbare materialen verwijderd en gescheiden in meerdere fracties. Waarna deze fracties ter recycling worden aangeboden.

Door eerst te demonteren wordt bespaart op de kosten van de hoofdsloop en de kosten voor de te storten materialen. Hoe schoner een fractie des te groter zijn de mogelijkheden voor recycling en des te lager zijn de kosten van verwerken.
In deze stap vind ook de asbestverwijdering plaats. Dit moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde asbestsaneerder conform het procescertificaat asbestverwijdering 07-CO70199a conform arbeidsomstandigheden wet.

Stap 7 – Hoofdsloop

De hoofdsloop wordt door de sloopaannemer uitgevoerd. De meeste sloopbedrijven weten echt wel hoe ze moeten slopen. Het is een vak met serieuze vakmensen en specialisten op het gebied van sloopwerk. Er worden opleidingen aangeboden in de markt voor asbestsanering, kraanmachinisten, veiligheid enzovoort. Wij spreken de mensen aan op het uitoefenen van een professioneel vak en zoeken de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vakmanschap.

De hoofdsloop is de fase waarbij zwaar materieel naar de sloopplaats komt en ingezet wordt om productie te maken. Hierbij is veiligheid een groot thema.

De hoofdconstructie wordt machinaal gesloopt. De verschillende onderdelen zoals het dak, de dragende wanden, gemetselde gevels, vloeren en fundering worden machinaal verwerkt. De verschillende afvalstoffen worden gescheiden afgevoerd naar erkende verwerkers.

Stap 8 – Sloopbegeleiding

Tijdens de uitvoering van de sloop worden door ons regelmatig controles uitgevoerd. De controle op de locatie richt zich op de wijze waarop de materialen worden hergebruikt, gedemonteerd en getransporteerd. Maar ook de controle op het toepassen van het sloopveiligheidsplan, de scheiding in diverse afvalfracties, de planning en op de naleving van de ARBO wetgeving op de slooplocatie. Tevens wordt beoordeeld of de afspraken die gemaakt zijn met de opdrachtgever, de gemeente en omwonenden worden nagekomen.

Regelmatig worden er projectvergaderingen georganiseerd met de vaste onderwerpen zoals:

 • Het sloopveiligheidsplan
 • Voortgang planning
 • Afwijkingen t.o.v. het sloopbestek
 • Hiervan wordt een verslag gemaakt en aan de betrokken partijen beschikbaar gesteld.

NAZORGFASE

Stap 9 – Oplevering

De oplevering is voor u als opdrachtgever een erg belangrijke fase. U bent als opdrachtgever wettelijk verantwoordelijk voor de gehele afvalstroom die vrijkomt bij de sloop van het gebouw. De eigenaar van het gebouw wordt pas ontslagen van deze verantwoordelijkheid op het moment dat de afvalstoffen bij een erkende verwerker zijn overhandigd. Sloopadviseurs.nl zorgt voor de controle en de verslaglegging hiervan.

De oplevering is ook het moment om de definitieve eindsituatie te beoordelen en het project administratief af te sluiten en de nog uit te voeren werkzaamheden vast te leggen.

Stap 10 – Evaluatie en Archivering

Na de uitvoering van het project wordt het project geëvalueerd met alle betrokkenen. Hieruit leren we van de ervaringen en proberen het proces te blijven verbeteren. De archivering van de projectgegevens is een belangrijk onderdeel. Alle essentiële documenten worden verzameld voor het archief zoals vergunningen, vrijgave documenten, stortbonnen, transportbonnen, keuringsdocumenten enzovoort.

Indien u vragen krijgt van het bevoegd gezag over de verwijdering van de afvalstoffen en het verwerken van de bouwstoffen, dan hebt u alle gegevens overzichtelijk en snel bij de hand voor de beantwoording.